تصویری گویا از خدمات رهبر و سران سه‌ قوه به ملت ایران